განათება
Lighting
Освещение

მექანიკური ენერგია Mechanical energy Механическая энергия